Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Specjalności

Studia II stopnia na wyjątkowym kierunku artes liberales (studia międzyobszarowe) mają na celu przekazanie i rozwijanie u studentów interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych oraz nauk o sztuce, a także rozwijanie umiejętności opisywania, analizowania i rozumienia zjawisk z pogranicza tych nauk. Łącząc różne dyscypliny wiedzy z obszaru humanistyki i nauk społecznych, a także sięgając do nauk przyrodniczych, studia przygotowują do podejmowania wciąż zmieniających się wyzwań w życiu zawodowym i do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

W ramach studiów II stopnia artes liberales studenci studiują w ramach jednej z pięciu specjalności:

Dzieło sztuki w kulturze

Specjalność ma celu powiązanie nauk humanistycznych i różnego rodzaju sztuk. Proponowane kursy – prowadzone przez wybitnych teoretyków i praktyków sztuk wyzwolonych – pokazują, jak powstają literatura, poezja, malarstwo, muzyka, teatr i taniec oraz jakie pełnią one funkcje w kulturze europejskiej od czasów najdawniejszych do dzisiaj. Dotyczą ponadto genezy i rozwoju pojęcia sztuki w świetle najrozmaitszych teorii humanistyki światowej. Ich celem jest zrozumienie sensu ludzkiej działalności artystycznej oraz znaczenia refleksji o sztuce i literaturze. Absolwent specjalności dysponuje nie tylko pogłębioną wiedzą o sztuce i naukach humanistycznych, lecz także potrafi w praktyce prowadzić działalność na pograniczu obu tych obszarów. Staje się również aktywnym współtwórcą działalności kulturalnej.
Koordynatorzy: prof. dr hab. Jerzy Axer, prof. dr hab. Maria Poprzęcka, dr hab. prof. UW Krzysztof Rutkowski

Ideowe i materialne aspekty życia społecznego

Specjalność opiera się na współpracy Wydziału „Artes Liberales” z kilkoma jednostkami UW, zwłaszcza z Wydziałem Filozofii i Socjologii i Wydziałem Prawa oraz z instytucjami spoza UW, szczególnie Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, których pracownicy rokrocznie prowadzą w Kolegium zajęcia powiązane z badaniami o tematyce społecznej. Kursy łączą prezentację najważniejszych teoriach socjologicznych z przedstawieniem dorobku innych nauk społecznych: historii, antropologii kulturowej, politologii i psychologii. Absolwent specjalności uzyskuje pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności praktycznego działania w sferze publicznej.
Koordynatorzy: prof. dr hab. Jerzy Bartkowski, prof. dr hab. Michał Kopczyński, prof. dr hab. Andrzej Waśkiewicz

Chrześcijaństwo w kulturze

Specjalność ma na celu pokazanie kulturotwórczego wpływu chrześcijaństwa. Kursy pokazują obecność w różnych kulturach zarówno chrześcijaństwa wschodniego (prawosławie, grekokatolicyzm), jak i zachodniego (rzymski katolicyzm, różne odłamy protestantyzmu). Studenci badają funkcjonowanie różnych pojęć teologicznych i odnoszą je do zagadnień takich, jak religia i przemoc, ekumenizm, dialog chrześcijaństwa z innymi religiami. Kursy omawiają ponadto zasadnicze cechy innych religii, zwłaszcza judaizmu i islamu, oraz i ich relacji z chrześcijaństwem. Absolwent specjalności dysponuje pogłębioną wiedzą na temat historycznego rozwoju chrześcijaństwa i potrafi ją wykorzystać w analizie problemów współczesnego świata.
Koordynatorzy: ks. prof. dr hab. Michał Janocha, ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej, prof. dr hab. Kalina Wojciechowska

Różnorodność biologiczna i kulturowa

Specjalność ma na celu przekazanie i rozwijanie u studentów interdyscyplinarnej wiedzy na styku nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz sztuki. Pozwala zrozumieć złożone i wielowymiarowe relacje między człowiekiem a przyrodą. Studenci uczą się  uwzględniać wyniki badań prowadzonych w ramach nauk przyrodniczych oraz twórczo wykorzystywać je w humanistyce i naukach społecznych. Kursy poruszają zagadnienia z zakresu różnorodności biologicznej na różnych poziomach organizacji świata żywego (od genów do krajobrazów i biomów), bogactwa kulturowego, studiów nad zwierzętami i ekologii. Specjalność jest adresowana do osób zainteresowanych relacją człowiek-przyroda w kontekście poznawczym, praktycznym i etycznym.
Koordynatorzy: prof. dr hab. Jerzy Axer, prof. dr hab. Marek Konarzewski, prof. dr hab. Joanna Pijanowska.

Między Wschodem a Zachodem – historia kultury i myśli

To nowa specjalność na studiach II stopnia artes liberales. Zostanie uruchomiona w roku 2017/18 w ramach programu prowadzonego wspólnie z Uniwersytetem w Kolonii i Wyższą Szkołą Ekonomii w Moskwie. Oferuje możliwość uzyskania podwójnego dyplomu: Uniwersytetu Warszawskiego i jednej z uczelni partnerskich. Przeznaczona jest dla osób z dobrą znajomością języka rosyjskiego lub niemieckiego, które poszukują studiów umożliwiających rozpoczęcie pracy naukowej w międzynarodowym środowisku. Student spędza przynajmniej semestr na uczelni partnerskiej, na której wybiera drugiego promotora pracy magisterskiej. Celem programu jest pokazanie najlepszych tradycji naukowych w zakresie historii kontaktów kulturowych i intelektualnych między Wschodem i Zachodem, a także wykształcenie umiejętności twórczej refleksji nad tymi tradycjami. Student korzysta z indywidualnej opieki merytorycznej i naukowej tutora, a także ze wsparcia zagranicznych wykładowców należących do programu.
Koordynatorzy: prof. dr hab. Paweł Stępień, mgr Małgorzata Wojtyniak

 

 

Powrót na stronę rekrutacji