Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Specjalności na rok akademicki 2014/2015

W roku akademickim 2014/2015 funkcjonują dwie specjalności dla studentów II stopnia: "Dzieło sztuki w kulturze" oraz "Język - komunikacja - idee".

"Dzieło sztuki w kulturze"

Kierunek: artes liberales 
Poziom: studia II stopnia
Specjalność: Dzieło sztuki w kulturze (Ars et humanitas)
Studia międzyobszarowe (nauki społeczne, nauki humanistyczne)

Kwalifikacje absolwenta: 
Magister artes liberales w zakresie "ars at humanitas" posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych pozwalającą mu swobodnie opisywać, analizować i rozumieć zjawisk z pogranicza nauk humanistycznych, literatury, teatru i innych sztuk. Rozumie w sposób pogłębiony dzieła sztuki interpretowane w ich kontekście kulturowym. Potrafi dostrzegać i analizować znaczenie różnych wytworów twórczości artystycznej w ich otoczeniu społecznym. Jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury różnych typów, mediach oraz organizacjach samorządowych zajmujących się problematyką kultury. 

Opis efektów kształcenia (z wykorzystaniem opisów efektów kształcenia dla obszarów nauk społecznych i humanistycznych): 

I. W zakresie wiedzy:

1) Zna na poziome rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych i podstawową terminologię nauk o sztuce;

2) Zna i rozumie metody stosowane w naukach humanistycznych i naukach o sztuce;

3) Zna podstawowe kategorie kultury i twórczości artystycznej zarówno w ujęciu historycznym, jak 
i współczesnym;

4) Orientuje się w podstawowym kanonie dzieł literackich, teatralnych, muzycznych i plastycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych;

5) Zna podstawowe instytucje życia kulturalnego oraz zasady ich funkcjonowania; 

II. W zakresie umiejętności:

1) Potrafi dostrzegać i analizować procesy i zjawiska artystyczne oraz kulturowe w kontekście społecznym;

2) Potrafi analizować i interpretować dzieła artystyczne w kontekście kulturowym;

3) Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów i dzieł kultury artystycznej, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca  w procesie historyczno-kulturowym 

4) Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o dziełach sztuki i tekstach artystycznych na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji tekstów krytycznych na temat dzieł sztuki i tekstów artystycznych w różnych formach i w różnych mediach;

5) potrafi dostrzec zależności między dziełem sztuki i tekstem artystycznym a ich kontekstami kulturowymi

III. W zakresie innych kompetencji:

1) potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę i umiejętności w działaniu publicznym oraz w działalności zawodowej;

2) docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego zarówno w regionie i kraju jak i za granicą;

3) systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce.

 

"Język - komunikacja - idee"

Kierunek: artes liberales 
Poziom: studia II stopnia
Specjalność II: (Mens et societas) Język - Komunikacja - Idee 
Studia międzyobszarowe (nauki społeczne, nauki humanistyczne) 

Magister artes liberales w zakresie Język - Komunikacja - Idee wykazuje się interdyscyplinarną wiedzą (na poziomie zaawansowanym) na temat języka i procesów komunikowania się ludzi. Pozwala mu to rozumieć i badać społeczeństwo jako wspólnotę posługującą się językiem w celu poznawania świata, koordynowania działań i komunikowania idei. Analizuje, ocenia argumenty i zajmuje stanowisko w sporach o umysł (np. umysł dwujęzyczny), język i reprezentację.

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat składników, przejawów i ograniczeń zarówno kompetencji językowej, jak i kompetencji komunikacyjnej. Umie krytycznie oceniać metody (jakościowe i ilościowe) analizy dyskursu. Analizuje i interpretuje na poziomie zaawansowanym dane z badań nad komunikacją werbalną i niewerbalną w różnorodnych układach interakcyjnych. Rozumie w sposób pogłębiony złożone związki zachodzące między językiem i społecznością jego użytkowników.

Bada, ocenia i opisuje rolę idei w życiu jednostek i społeczności. Śledzi w historii losy wybranych idei, bada i ocenia skutki ich obecności. Umie scharakteryzować społeczeństwa z perspektywy dominujących w nim idei.

Absolwent kierunku artes liberales w zakresie Język - Komunikacja - Idee dysponuje zintegrowaną wiedzą w zakresie filozofii, psychologii, socjologii i politologii, która to wiedza pozwala zrozumieć, badać, diagnozować, projektować i realizować zadania w zakresie:

1) likwidowania napięć między tradycją a nowoczesnością, tj. budowania własnej autonomii w dialektycznym związku z wolnością i ewolucją innych;

2) stwarzania warunków do ujawniania możliwości twórczych, zdolności pozwalającej jednostce na odgrywanie ról członka społeczności lokalnej, obywatela, wytwórcy itd., podejmowania odpowiedzialności za siebie i realizowania własnych planów życiowych;

3) technologii informacji i komunikowania się jako ważnych czynników wymiany wiedzy, wszechstronnego rozwoju osobowego w ramach nowych sposobów życia społecznego;

4) nowoczesnego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi, związanego z koniecznością kształcenia umiejętności myślenia strategicznego, analizą procesów takich jak: motywacja poznawcza, zarządzanie zmianą oraz wzbogacanie tych analiz o techniki twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.

Absolwent artes liberales potrafi przekazywać posiadaną wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować z innymi dziedzinami poznania. Jest przygotowany do pracy w jednostkach, instytucjach, organizacjach realizujących zadania mające wpływ na poziom zaspokojenia potrzeb społecznych (np. oświata, kultura, turystyka, media) i w organizacjach rozwiązujących problemy społeczne. Posiada także umiejętności niezbędne do realizacji zadań w samorządach lokalnych. Jest zdolny do funkcjonowania w instytucjach samorządowych i pozarządowych. Potrafi kierować zespołami. Cechuje go odpowiedzialność, zdolność do współpracy i koordynacji działań.

Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji zawodowych w szeroko pojętym sektorze społecznym, w którym praca polega na bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem, a jej istotą jest animowanie aktywności jednostek i zbiorowości, wywoływanie pozytywnych zmian zachowań, planów życiowych, stylów życia, dążenie do poprawy relacji międzyludzkich, autokreacji jednostki i samoorganizacji lokalnych środowisk.

Opis efektów kształcenia: 

I. w zakresie wiedzy:

1) Potrafi w sposób pogłębiony wyjaśnić rolę języka w myśleniu, tworzeniu pojęć, modelowaniu naszego rozumienia świata

2) Umie przedstawić relacje pomiędzy wymiarem syntaktycznym, semantycznym i pragmatycznym języka

3) Ujawnia uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej (określa i wyjaśnia, jakie są ich składniki, jakie przejawy, jakie ograniczenia); przedstawia złożoną relację między wiedzą językową i pozajęzykową

4) Identyfikuje i analizuje podstawowe wzorce komunikacyjne i podstawowe konteksty komunikacyjne, w których zachodzi transmisja kodów językowych

5) Wykazuje się dobrą znajomością (na poziomie zaawansowanym) klasycznych i współczesnych teorii i badań nad efektywną komunikacją (werbalną, niewerbalną), nad tekstem i dyskursem; porównuje i ocenia studiowane modele teoretyczne i zastosowane procedury w studiowanych opisach badań

6) Rozpoznaje język stereotypów i uprzedzeń, a także identyfikuje i wyjaśnia przejawy użycia języka jako instrumentu władzy i manipulacji społecznej

7) Potrafi określić specyfikę dyskursu publicznego w państwie demokratycznym

8) Bada, ocenia i opisuje rolę idei w życiu jednostek i społeczności; śledzi w historii losy wybranych idei, bada i ocenia skutki ich obecności.

II. W zakresie umiejętności:

1) Analizuje argumenty na rzecz podstawowych stanowisk w sporach o umysł (np. umysł dwujęzyczny), język i reprezentację; umie w sposób samodzielny poszerzać wiedzę o założeniach tych stanowisk

2) Analizuje w sposób pogłębiony wypowiedzi pod kątem ich społecznego oddziaływania i z perspektywy społecznej pozycji ich podmiotów; analizuje i interpretuje dane z badań nad komunikacją werbalną i niewerbalną

3) Potrafi zaplanować i krytycznie ocenić procedury badania związków między językiem, poznaniem i kulturą; umie w sposób samodzielny poszerzać swoje umiejętności badawcze

4) Stosuje w sposób innowacyjny metody (jakościowe i ilościowe) analizy dyskursu w różnych układach społecznych, potrafi krytycznie oceniać te metody; posiada rozbudowaną umiejętność przygotowywania wystąpień pisemnych i ustnych (w języku polskim oraz obcym) w obszarze Język - Komunikacja - Idee

5) Różnicuje typy argumentacji w dyskursie, wychwytuje typowe błędy w argumentacji i identyfikuje nieuczciwe chwyty w dyskusji

6) Analizuje klasyczne teksty filozofii politycznej, rekonstruuje w nich fundamentalne idee polityczne, lokuje te teksty we właściwym kontekście chronologicznym i kontekście określonych tradycji intelektualnych

7) Identyfikuje kontekst ideowy tekstów o charakterze literackim i publicystycznym, a także wypowiedzi w języku potocznym

III. W zakresie kompetencji społecznych:

1) Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się (np. innych języków, w tym języka migowego)

2) Docenia znaczenie różnic kulturowych i językowych w procesie komunikacji; aktywnie uczestniczy w działaniach służących poznawaniu tych różnic

3) Potrafi aktywnie komunikować się z innymi w celu wymiany i upowszechnienia profesjonalnej wiedzy na temat języka (mówionego, migowego, pisma) i dziedzictwa kulturowego kodowanego w języku

4) Jest krytyczny wobec siebie i innych, potrafi krytycznie oceniać własne argumenty na rzecz określonych idei lub w opozycji do idei innych

5) Ujawnia dbałość o stosowane formy językowe, systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się nowymi formami ekspresji

6) Wykazuje się odpowiedzialnością za słowo.