Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Przed dyplomem

ELEKTRONICZNA OBIEGÓWKA

Na Wydziale „Artes Liberales” obowiązują obiegówki elektroniczne – widoczne w USOSweb w module DLA WSZYSTKICH. Obiegówkę aktywuje Dziekanat po zgłoszeniu programu studiów do rozliczenia i przyniesieniu pracy dyplomowej. Należy odpowiedzieć w niej wyłącznie na pytania z sekcji „PEJK i Biuro Karier”. Pozostałe pola wypełnia Dziekanat, BUW oraz BSS. W związku z tym konieczne jest aktywowanie obiegówki od tygodnia do dwóch przed obroną.

 

Procedura zatwierdzania tematów i promotorów prac dyplomowych w Kolegium Artes Liberales (z punktu widzenia studenta)

(zaakceptowana przez Radę Wydziału „Artes Liberales” 27.10.2016)

 1. Do końca semestru zimowego III roku studiów licencjackich student konsultuje temat pracy z opiekunem roku lub z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Toku Studiów w Kolegium Artes Liberales. Razem znajdują promotora. Student (na odpowiednim formularzu: podanie) zwraca się do Dyrektora Kolegium Artes Liberales o akceptację tematu i promotora. Dyrektor zatwierdza propozycje studenta. Decyzję kontrasygnuje Prodziekan ds. Studenckich.
 2. Promotor wyraża zgodę na prowadzenie pracy, zatwierdza temat i proponuje recenzenta (na odpowiednim formularzu: zatwierdzenie). Jeżeli promotorem pracy nie jest pracownik Wydziału, recenzent musi być pracownikiem Wydziału.
 3. Rada Wydziału zatwierdza wybór promotora w przypadkach a) promotorem magisterskiej jest doktor; b) promotor jest spoza UW. W sytuacji b) Rada powołuje kopromotora spośród pracowników Wydziału. W obydwu przypadkach student powinien zwrócić się wcześniej z odpowiednim podaniem do Prodziekana ds. Studenckich.
 4. Gdy praca jest gotowa, promotor podpisuje oświadczenie o jej otrzymaniu. Student składa oświadczenie w sekretariacie Kolegium najpóźniej na miesiąc przed planowaną datą obrony (wraz z pozostałą dokumentacją).
 5. Sekretariat wyznacza termin obrony oraz ustala skład Komisji Egzaminacyjnej.

 

Harmonogram postępowania w przypadku składania dokumentów do egzaminu dyplomowego: 

1. Na trzy tygodnie przed egzaminem dyplomowym do sekretariatu dydaktycznego należy dostarczyć:

 • egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany dwustronnie i zbindowany (pierwsze trzy strony pracy powinny być sporządzone zgodnie z wzorem
 • płytę CD (praca zapisana w jednym pliku „pdf” tożsama z wydrukiem; za okładkę płyty włożona zmniejszona strona tytułowa pracy).

Uwaga! Cała praca powinna być zapisana w jednym pliku. Strona tytułowa, strona z oświadczeniami oraz strona ze streszczeniem, słowami kluczowymi i tematem w języku ang. są nierozłączną częścią pracy (numery tych stron to 1, 2 oraz 3 - tworząc spis treści, należy uwzględnić przesunięcie numeracji całej pracy o te trzy strony).

Kody wg programu Socrates-Erasmus:

 • Studia I stopnia, kierunek artes liberales, specjalność: Wiedza i kultura: kod 08 000
 • Studia I stopnia, kierunek: artes liberales, specjalność: Obywatel i społeczeństwo: kod 14 000
 • Studia I stopnia bez specjalności (studenci przyjęci na studia od roku akademickiego 2016/17) wybierają spośród  kodów: 08 000  lub 14 000 (po uzgodnieniu z promotorem pracy) 

2. Po złożeniu pracy w Sekcji Toku Studiów student wprowadza do Archiwum Prac Dyplomowych (APD)  streszczenie, słowa kluczowe, tytuł pracy w języku angielskim oraz ładuje plik z pracą w formacje PDF (maks. 25 MB).

APD krok po kroku

 • krok 1. Zaloguj się w APD (login to PESEL, hasło to samo, co przy rejestracji na zajęcia) - ukaże się indywidualna strona studenta z wyszczególnionymi zadaniami (tabela MOJE ZADANIA). Uwaga, zadania studenta zostaną wygenerowane w APD do trzech dni roboczych od czasu złożenia pracy w sekcji.
   
 • krok 2. Kliknij na temat swojej pracy dyplomowej - ukaże się strona „Szczegóły dyplomu”. Widoczne będą trzy okna z możliwością edycji, w których należy wprowadzić odpowiednio: temat pracy w języku angielskim, streszczenie i słowa kluczowe, a następnie wybrać opcję „Zapisz”.
  Uwaga! Przy wypełnianiu poszczególnych pól edycji należy szczególnie uważać przy wklejaniu gotowego tekstu z innego edytora, np. MS Word, ponieważ system nie czyta w ten sposób wprowadzonych znaków specjalnych, np.: [']["]["][-]. W efekcie tego, po zapisaniu zmian, we wspomnianych miejscach widnieją niezrozumiałe ciągi cyfr, mimo ich poprawnego wyświetlania przed zapisaniem. Aby tego uniknąć, należy wypełniać pola edycji bezpośrednio z klawiatury lub przynajmniej, po wklejeniu gotowego teksu, zastąpić wszystkie znaki specjalne odpowiednikami bezpośrednio z klawiatury (mimo ich pozornego poprawnego wyświetlenia). 
   
 • krok 3. Przygotuj plik z pracą wg następujących wymagań:
  format pliku PDF (przykładowy darmowy program do konwertowania plików tekstowych na PDF do ściągnięcia ze strony
  nazwa pliku wg schematu: 
  Nazwa musi być zapisana dużymi literami, nie może zawierać żadnych odstępów ani polskich znaków, ma mieć rozszerzenie .pdf zapisane małymi literami.
  Ze względu na ochronę danych osobowych, numer PESEL znajdujący się w nazwie pliku zostanie automatycznie zastąpiony numerem indentyfikacyjnym. Nastąpi to w momencie przesłania pracy do APD.
  Uwaga! Cała praca powinna być zapisana w jednym pliku. Strona tytułowa, strona z oświadczeniami oraz strona ze streszczeniem, słowami kluczowymi i tematem w języku ang. są nierozłączną częścią pracy (numery tych stron to 1, 2 oraz 3 - tworząc spis treści, należy uwzględnić przesunięcie numeracji całej pracy o te trzy strony).
  Przykład: 3700-MGR-AL-83092500036.pdf
  licencjat na artes liberales: 3700-LIC-AL-indywidualny nr PESEL studenta
   
 • ​krok 4. Po zapisaniu zmian w „Szczegółach dyplomu” należy załadować plik z pracą. W tym celu wybierz przycisk „Przeglądaj”, który pozwoli wskazać uprzednio zapisany na twoim komputerze plik z pracą, a następnie naciśnij przycisk „Wyślij”. 
   
 • krok 5. Po przesłaniu pliku do APD, wybierz opcję „Wysłano wszystkie pliki”. Spowoduje to przekazanie pracy na stronę ADP promotora.
  Pamiętaj! Poinformuj o tym promotora, aby ten zatwierdził wprowadzone zmiany i zarchiwizował pracę.
   
 • krok 6. Skontroluj, czy promotor zatwierdził pracę w APD. W przypadku przesłania pracy do poprawki na twoim koncie APD ponownie ukaże się zadanie: „Wprowadź szczegóły pracy”. Należy wtedy wprowadzić uzgodnione z promotorem korekty, powtarzając kroki od 1 do 5.

Przewodnik dla opiekunów i recenzentów prac dyplomowych

3. Najpóźniej trzy tygodnie przed egzaminem dyplomowym należy złożyć dokumenty wymagane do przygotowania dyplomu:

 • 4 zdjęcia do dyplomu (wymiary 4,5cm x 6,5cm) - wersja angielska, opłata za wersję polską - 60 zł
 • 5 zdjęć do dyplomu (wymiary 4,5cm x 6,5cm) - wersja polska, opłata za wersję polską i angielską - 100 zł

Uwaga,
Studenci ostatniego roku studiów, którzy chcą przystąpić do egzaminu dyplomowego między 1 a 15 lipca są zobowiązani złożyć komplet dokumentów do 21 czerwca.
Studenci ostatniego roku studiów, którzy chcą przystąpić do egzaminu dyplomowego między 16 a 31 lipca są zobowiązani złożyć komplet dokumentów do 28 czerwca. 
Studenci, którzy złożą komplet dokumentów do 6 września będą mieli wyznaczony termin egzaminu dyplomowego przed końcem września.
 

Przesunięcie egzaminu dyplomowego

Zgodnie z Regulaminem studiów na UW student, który kończy studia w roku powinien złożyć egzamin do końca września. Możliwe jest bezpłatne przedłużenie terminu obrony do końca grudnia. Jeśli student nie złoży egzaminu do tego terminu zostanie skreślony z listy studentów. Potem może się ubiegać na wznowienie studiów na dzień egzaminów.
By móc ubiegać się o trzymiesięczne przedłużenie należy najpóźniej do końca września złożyć w Sekretariacie indeks z wszystkimi wpisami oraz podpisaną przez Kierownika Studiów zgodę na przedłużenie terminu egzaminu dyplomowego. Wówczas pracę dyplomową należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.