Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Przed dyplomem

ELEKTRONICZNA OBIEGÓWKA 

Na Wydziale „Artes Liberales” obowiązują obiegówki elektroniczne – widoczne w USOSweb w module DLA WSZYSTKICH. Obiegówkę aktywuje Dziekanat po zgłoszeniu programu studiów do rozliczenia i przyniesieniu pracy dyplomowej. Należy odpowiedzieć w niej wyłącznie na pytania z sekcji „PEJK i Biuro Karier”. Pozostałe pola wypełnia Dziekanat, BUW oraz BSS. W związku z tym konieczne jest aktywowanie obiegówki od tygodnia do dwóch przed obroną.

 

Procedura zatwierdzania tematów i promotorów prac dyplomowych w Kolegium Artes Liberales (z punktu widzenia studenta)

(zaakceptowana przez Radę Wydziału „Artes Liberales” 27.10.2016)

 1. Do końca semestru zimowego II roku studiów magisterskich student konsultuje temat pracy z opiekunem roku lub z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Toku Studiów w Kolegium Artes Liberales. Razem znajdują promotora. Student (na odpowiednim formularzu: podanie) zwraca się do Dyrektora Kolegium Artes Liberales o akceptację tematu i promotora. Dyrektor zatwierdza propozycje studenta. Decyzję kontrasygnuje Prodziekan ds. Studenckich.
 2. Promotor wyraża zgodę na prowadzenie pracy, zatwierdza temat i proponuje recenzenta (na odpowiednim formularzu: zatwierdzenie). Jeżeli promotorem pracy nie jest pracownik Wydziału, recenzent musi być pracownikiem Wydziału.
 3. Rada Wydziału zatwierdza wybór promotora w przypadkach a) promotorem magisterskiej jest doktor; b) promotor jest spoza UW. W sytuacji b) Rada powołuje kopromotora spośród pracowników Wydziału. W obydwu przypadkach student powinien zwrócić się wcześniej z odpowiednim podaniem do Prodziekana ds. Studenckich.
 4. Gdy praca jest gotowa, promotor podpisuje oświadczenie o jej otrzymaniu. Student składa oświadczenie w sekretariacie Kolegium najpóźniej na miesiąc przed planowaną datą obrony (wraz z pozostałą dokumentacją).
 5. Sekretariat wyznacza termin obrony oraz ustala skład Komisji Egzaminacyjnej.

 

Harmonogram postępowania w przypadku składania dokumentów do egzaminu dyplomowego:
 

1. Na trzy tygodnie przed egzaminem dyplomowym do sekretariatu dydaktycznego należy dostarczyć:

 • egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany dwustronnie i zbindowany (pierwsze trzy strony pracy powinny być sporządzone zgodnie z wzorem
 • płytę CD (praca zapisana w jednym pliku „pdf” tożsama z wydrukiem; za okładkę płyty włożona zmniejszona strona tytułowa pracy).

Uwaga! Cała praca powinna być zapisana w jednym pliku. Strona tytułowa, strona z oświadczeniami oraz strona ze streszczeniem, słowami kluczowymi i tematem w języku ang. są nierozłączną częścią pracy (numery tych stron to 1, 2 oraz 3 - tworząc spis treści, należy uwzględnić przesunięcie numeracji całej pracy o te trzy strony).

Kody wg programu Socrates-Erasmus:

 • Studia II stopnia, kierunek: artes liberales,specjalność: Dzieło sztuki w kulturze: kod 08 000
 • Studia II stopnia, kierunek: artes liberales,specjalność: Język-komunikacja-idee: kod 14 000
 • Studia I stopnia bez specjalności (studenci przyjęci na studia od roku akademickiego 2016/17) wybierają spośród  kodów: 08 000  lub 14 000 (po uzgodnieniu z promotorem pracy)

2. Po złożeniu pracy w Sekcji Toku Studiów student wprowadza do Archiwum Prac Dyplomowych (APD)  streszczenie, słowa kluczowe, tytuł pracy w języku angielskim oraz ładuje plik z pracą w formacje PDF (maks. 25 MB).

APD krok po kroku

 • krok 1. Zaloguj się w APD (login to PESEL, hasło to samo, co przy rejestracji na zajęcia) - ukaże się indywidualna strona studenta z wyszczególnionymi zadaniami (tabela MOJE ZADANIA). Uwaga, zadania studenta zostaną wygenerowane w APD do trzech dni roboczych od czasu złożenia pracy w sekcji.
   
 • krok 2. Kliknij na temat swojej pracy dyplomowej - ukaże się strona „Szczegóły dyplomu”. Widoczne będą trzy okna z możliwością edycji, w których należy wprowadzić odpowiednio: temat pracy w języku angielskim, streszczenie i słowa kluczowe, a następnie wybrać opcję „Zapisz”.
  Uwaga! Przy wypełnianiu poszczególnych pól edycji należy szczególnie uważać przy wklejaniu gotowego tekstu z innego edytora, np. MS Word, ponieważ system nie czyta w ten sposób wprowadzonych znaków specjalnych, np.: [']["]["][-]. W efekcie tego, po zapisaniu zmian, we wspomnianych miejscach widnieją niezrozumiałe ciągi cyfr, mimo ich poprawnego wyświetlania przed zapisaniem. Aby tego uniknąć, należy wypełniać pola edycji bezpośrednio z klawiatury lub przynajmniej, po wklejeniu gotowego teksu, zastąpić wszystkie znaki.
   
 • krok 3. Przygotuj plik z pracą wg następujących wymagań:
  format pliku PDF (przykładowy darmowy program do konwertowania plików tekstowych na PDF do ściągnięcia ze strony. 
  nazwa pliku wg schematu: 
  magisterium na artes liberales: 3700-MGR-AL-indywidualny nr PESEL studenta
  Nazwa musi być zapisana dużymi literami, nie może zawierać żadnych odstępów ani polskich znaków, ma mieć rozszerzenie .pdf zapisane małymi literami.
  Przykład: 3700-MGR-AL-83092500036.pdf Ze względu na ochronę danych osobowych, numer PESEL znajdujący się w nazwie pliku zostanie automatycznie zastąpiony numerem indentyfikacyjnym. Nastąpi to w momencie przesłania pracy do APD.
  Uwaga! Cała praca powinna być zapisana w jednym pliku. Strona tytułowa, strona z oświadczeniami oraz strona ze streszczeniem, słowami kluczowymi i tematem w języku ang. są nierozłączną częścią pracy (numery tych stron to 1, 2 oraz 3 - tworząc spis treści, należy uwzględnić przesunięcie numeracji całej pracy o te trzy strony).
   
 • krok 4. Po zapisaniu zmian w „Szczegółach dyplomu” należy załadować plik z pracą. W tym celu wybierz przycisk „Przeglądaj”, który pozwoli wskazać uprzednio zapisany na twoim komputerze plik z pracą, a następnie naciśnij przycisk „Wyślij”. 
   
 • krok 5. Po przesłaniu pliku do APD, wybierz opcję „Wysłano wszystkie pliki”. Spowoduje to przekazanie pracy na stronę ADP promotora.
  Pamiętaj! Poinformuj o tym promotora, aby ten zatwierdził wprowadzone zmiany i zarchiwizował pracę.
   
 • krok 6. Skontroluj, czy promotor zatwierdził pracę w APD. W przypadku przesłania pracy do poprawki na twoim koncie APD ponownie ukaże się zadanie: „Wprowadź szczegóły pracy”. Należy wtedy wprowadzić uzgodnione z promotorem korekty, powtarzając kroki od 1 do 5.

Przewodnik dla opiekunów i recenzentów prac dyplomowych

3. Najpóźniej trzy tygodnie przed egzaminem dyplomowym należy złożyć dokumenty wymagane do przygotowania dyplomu:

 • 4 zdjęcia do dyplomu (wymiary 4,5cm x 6,5cm) - wersja angielska, opłata za wersję polską - 60 ZŁ
 • 5 zdjęć do dyplomu (wymiary 4,5cm x 6,5cm) - wersja polska, opłata za wersję polską i angielską - 100 ZŁ

Uwaga,
Studenci ostatniego roku studiów, którzy chcą przystąpić do egzaminu dyplomowego między 1 a 15 lipca są zobowiązani złożyć komplet dokumentów do 21 czerwca.
Studenci ostatniego roku studiów, którzy chcą przystąpić do egzaminu dyplomowego między 16 a 31 lipca są zobowiązani złożyć komplet dokumentów do 28 czerwca.
Studenci, którzy złożą komplet dokumentów do 6 września będą mieli wyznaczony termin egzaminu dyplomowego przed końcem września.

Przesunięcie egzaminu dyplomowego

Zgodnie z Regulaminem studiów na UW student, który kończy studia w roku powinien złożyć egzamin do końca września.Możliwe jest bezpłatne przedłużenie terminu obrony do końca grudnia. Jeśli student nie złoży egzaminu do tego terminu zostanie skreślony z listy studentów. Potem może się ubiegać na wznowienie studiów na dzień egzaminów.
By móc ubiegać się o trzymiesięczne przedłużenie należy najpóźniej do końca września złożyć w Sekretariacie indeks z wszystkimi wpisami oraz podpisaną przez Kierownika Studiów zgodę na przedłużenie terminu egzaminu dyplomowego. Wówczas pracę dyplomową należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.